หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขว