การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน