ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติผู้มารับบริการ-One-Stop-ปีงบประมาณ-2564

สถิติผู้มารับบริการการเงิน

สถิติผู้มารับบริการการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สถิติผู้มารับบริการงานลูกเสือ

สถิติผู้มารับบริการซื้อแบบพิมพ์


คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการ

คู่มือกลุ่มพัฒนาการศึกษา

คู่มือการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

คู่มือการปฏิบัติงานงานทะเบียนหลักฐานการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานนักจิตวิทยางานช่วยเหลือนักเรียน

คู่มือการปฏิบัติงานทุนการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย

2.คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

3.คู่มือกลุ่มพัฒนาการศึกษา

4.คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี


คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์เฉพาะกิจโควิด

คู่มือการปฏิบัติงาน-กลุ่มอำนวยการ-สพป.ขอนแก่น-เขต-5

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี-สพป.ขอนแก่น-เขต-5

คู่มือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบัตงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล-DLICT