คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์เฉพาะกิจโควิด

คู่มือการปฏิบัติงาน-กลุ่มอำนวยการ-สพป.ขอนแก่น-เขต-5

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี-สพป.ขอนแก่น-เขต-5

คู่มือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบัตงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล-DLICT