คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

2.คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

3.คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

4.คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

5.คู่มือการปฏิบัตงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

6.คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

8.-คู่มือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

10.คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน