ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติผู้มารับบริการ-One-Stop-ปีงบประมาณ-2564

สถิติผู้มารับบริการการเงิน

สถิติผู้มารับบริการการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สถิติผู้มารับบริการงานลูกเสือ

สถิติผู้มารับบริการซื้อแบบพิมพ์