กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑.-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๒.-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.๒๕๔๒-ฉบับที่๑

๒.๑-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-๒

๒.๒-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-๓

๒.๓-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-๔

๓.-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง

๓.๑-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง

๓.๒-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง

๓.๓-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง

๔.-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับ๑

๔.๑-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับ๒

๔.๒-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับ๓

๔.๓-ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๔.๔พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๕.-พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.๒๕๔๕

๖.-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

๗.-พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

๘.-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

๙.-พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

๕.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑๑-พรบ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลติดต่อ-1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 120 หมู่ 9 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทร : 043-312505 โทรสาร : 043-3128500
E-Mail:khonkaen5@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน
043312505 ต่อ 11 ห้อง ผอ.เขต
043312505 ต่อ 12 หน้าห้อง ผอ.เขต
043312505 ต่อ 13 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
043312505 ต่อ 14-15 กลุ่มบริหารงานบุคคล
043312505 ต่อ 16 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
043312505 ต่อ 17 กลุ่มนโยบายและแผน
043312505 ต่อ 18 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ
0 43 312505 ต่อ 19 One Stop Service
043312505 ต่อ 20 กลุ่มตรวจสอบภายใน
043312505 ต่อ 21 กลุ่มกฎหมายและคดี
0 43 312505 ต่อ 22 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ( DLICT )