ข้อมูลผู้บริหาร
นายสุขสันต์ คุ้มบัว

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5
โทร.08 0744 6963
E-Mail: suksun28@hotmail.com

นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5
โทร.08 3281 1335
E-Mail: Nongbua593@gmail.com

นายสุระพล สอนเสนา

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5
โทร.08 4791 2640
E-Mail: s_sornsena@hotmail.com

นายจีรมิตร แสงเดือน

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร.08 9720 4564
E-Mail:

นายจิตวัต แก้วทองคำ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร.08 3142 0050
E-Mail: Jittawat1962@gmail.com

นางสาวเจริญศรี สิงห์ขวา

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร.08 9273 5352
E-Mail: Jaroensri_1@hotmail.com

นางผ่องพันธุ์ แพงบุดดี

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
โทร.08 3043 2149
E-Mail: paengbudddee@hotmail.com

นางกนกกาญจน์ ขุนบำรุง

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทร.09 2535 8989
E-Mail: kookaikuku@gmail.com

นายปองคุณ ปราบพยัคฆ์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร.06 3516 2590
E-Mail: jackprabpong@gmail.com

นางโชติกา สุขศรีสง่า

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DLICT)
โทร.08 1261 9559
E-Mail: pomkan125@gmail.com

นางธรรญรัชน์ ทะคง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทร.09 1865 4196
E-Mail: ttaayy2517@gmail.com

นางธนิภา พันธุ์ศรี

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
โทร.09 1195 8836
E-Mail: Tanipapunsri@gmail.com

นายภาณุมาศ บ้านเหล่า

นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
โทร.08 5748 1734
E-Mail: panumatnokkokmok@gmail.com