กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑.-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๒.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.๒๕๔๒-และแก้ไขเพิ่มเติม

๓.-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

๔.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๕.-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.๒๕๔๐

๖.-พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.๒๕๔๕

๗-วิธีปฏิบัติทางการปกครอง

๘.-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

๙-การประกันคุณภาพการศึกษา

๑๐-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง-ปรับปรุง-พ.ร.บระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑๑-พรบ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๑๒พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่2-