กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑.-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๒.-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.๒๕๔๒-ฉบับที่๑

๒.๑-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-๒

๒.๒-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-๓

๒.๓-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-๔

๓.-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง

๓.๑-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง

๓.๒-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง

๓.๓-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง

๔.-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับ๑

๔.๑-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับ๒

๔.๒-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับ๓

๔.๓-ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๔.๔พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๕.-พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.๒๕๔๕

๖.-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

๗.-พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

๘.-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

๙.-พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

๕.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑๑-พรบ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ