ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลติดต่อ-1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 120 หมู่ 9 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทร : 043-312505 โทรสาร : 043-3128500
E-Mail:khonkaen5@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน
043312505 ต่อ 11 ห้อง ผอ.เขต
043312505 ต่อ 12 หน้าห้อง ผอ.เขต
043312505 ต่อ 13 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
043312505 ต่อ 14-15 กลุ่มบริหารงานบุคคล
043312505 ต่อ 16 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
043312505 ต่อ 17 กลุ่มนโยบายและแผน
043312505 ต่อ 18 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ
0 43 312505 ต่อ 19 One Stop Service
043312505 ต่อ 20 กลุ่มตรวจสอบภายใน
043312505 ต่อ 21 กลุ่มกฎหมายและคดี
0 43 312505 ต่อ 22 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ( DLICT )